Notre Père

 

Notre Père, qui es aux Cieux,

Que ton nom soit sanctifié,

Que ton règne vienne,

Que ta volonté soit faite

Sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,

Pardonne-nous nos offenses

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,

Et ne nous soumets pas à la tentation,

Mais délivre-nous du mal. (Amen.)

 

 

Papa’n nou

 

Bondyé an syèl a-w

Sé-w ki papa’n nou

Fè nou konnèt ou,

Pou nou pé di sé-w ki tout

Vin adan nou, adan tousa i ka fèt,

Pou règn aw rivé

Mi nou pou fè sa ou vlé si latè

Kon ou ka fè sa ou vlé an syèl a-w

Ban nou  sa ki fo pou viv jòdila

Pasé si péché an nou

Men jan nou ka pasé si tò lézot fé nou

Pa ban nou chaj pli fò ki kò an nou

Men tiré nou adan tousa ki pa bon

Amen.